esihenkilövalmennus parantaa työn laatua sekä lisää tuloksellisuutta ja kokonaishyvinvointia.

Tiesitkö, että esihenkilötyön laatu on yksi tärkeimmistä yksittäisistä tekijöistä organisaation tuloksellisuuden ja kokonaishyvinvoinnin kannalta katsottuna? Motivoitunut ja organisaatioon sitoutunut esihenkilö tuottaa tiiminsä kanssa parhaita tuloksia.

Esihenkilön motivaatiota ja tuloksellisuutta parantaa tunne siitä, että hän omaa hyvät esihenkilötaidot. Kehittämällä itsensä johtamisen taitojaan esihenkilö luo hyvän pohjan myös tiiminsä taitojen kehittämiseen.

esihenkilövalmennus auttaa vahvistamaan itsensä johtamisen taitoja koko organisaatiossa.

Esihenkilötyö, kuten muukin työelämä, on murroksessa ja uusia työelämän taitoja kaivataan kipeästi organisaatioihin. Esihenkilön rooli on ehkä kriittisin koko yrityksessä. Hänen tehtävänsä on ymmärtää sekä yrityksen strategia ja näkemys tulevaisuudesta että tuoda se konkreettisesti niin omalle kuin tiiminsä työpöydälle tavoitteina ja priorisoitavina tehtävinä, jotta tavoitteet saavutetaan. Yritystoiminnan kokonaiskuvan ja oman tiimin roolin hahmottaminen sen osana on olennaista. 

Esihenkilön rooli on olla ihmistuntija ja tukea omia joukkojaan saamaan itsestään ja toisistaan irti tehokas työskentelytapa kunkin tiimiläisen kyvykkyyksiä, vahvuuksia ja mahdollisuuksia ruokkimalla. Esihenkilön täytyy yhtäältä tuntea omat arvonsa, taitonsa ja resilienssinsä. Toisaalta hänen on taidokkaasti puskettava ja motivoitava omaa tiimiään, kuten itseäänkin, parempiin tuloksiin.

Kehittämällä itsensä johtamisen taitoja esihenkilötyössä voi oivaltaa, ettei työtehon kasvattaminen ja paremmat tulokset ole vain venymistä päivästä toiseen. Kyse on kirkkaista tavoitteista, priorisoinnista ja fokusoimisesta oikeiden asioiden tekemiseen sekä konkreettisista ajanhallinnan päivittäisistä rutiineista. 

Tämän lisäksi esihenkilötyö on kommunikointia, neuvottelua, viestimistä ja vaikuttamista sekä yrityksen sisäisiin että ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tehtävä on mitä moninaisin ja siksi onkin kriittistä varata esihenkilönä säännöllisesti aikaa myös itsensä kehittämiselle ja johtamiselle. Johda itseäsi - johda muita! 

VALMENNUSMUODOT

Verkkovalmennus

Valmennuspäivät
(etävalmennus)

Puheenvuorot

esihenkilö jatkuvassa arjen muutoksessa.

Esihenkilön oma itsetuntemus luo vankan perustan sille, miten hän voi ylläpitää omaa suoriutumistaan työtehtävissään työelämän jatkuvan muutoksen myllerryksessä. Ymmärtämällä omaa resilienssiään ja toimintaansa arjen turbulenssissa esihenkilö voi hahmottaa myös tiiminsä suoriutumiskyvyn ominaispiirteitä.

Miksi minä esihenkilönä näen muutostilanteessa paljon mahdollisuuksia tai miksi muutos tuntuukin mahdottomalta? Miksi osalta tiimiläisistäni katoaa muutostilanteessa fokus? Miksi toinen käärii hihat ja ryhtyy heti toimeen, kun toinen vielä miettii, mitä muutos hänen kohdallaan mahdollisesti käytännössä tarkoittaa?

Ymmärtämällä sekä itselle että tiimilleen ominaisimpia tapoja toimia muutoksessa, esihenkilö on aina askeleen arjen muutostilanteita edellä. Silloin esihenkilötyöskentelystä tulee suunnitelmallisempaa, ennakoivampaa ja tilanteessa kuin tilanteessa hallitumpaa. Yksinkertaisesti tuloksellisempaa!

valmennusteemat

Tärkein johtamisen taito on itsensä johtaminen. Se miten johdat itseäsi, johdat kaikkea ympärilläsi. Itsensä johtaminen on kokonaisuus, jota käsitellään kaikkien elämän osa-alueiden kautta. Itsensä johtamisen taidot rakentuvat vankan arvomaailman, kirkkaiden tavoitteiden ja selkeän suunnan pohjalle. Itsensä johtamisessa on tärkeää tunnistaa omat vahvuudet, joita vahvistetaan edelleen sekä kehitysalueet, jotka käännetään voimavaroiksi. Johda itsesi menestykseen!

Yrityksellä on missio eli toiminta-ajatus, olemassaolon syy, sekä visio eli yrityksen unelma, tavoitteet, joihin halutaan päästä. Strategia on toimintasuunnitelma, jossa määritellään, miten missio ja visio saavutetaan. Usein strategian suunnitteluun käytetään paljon aikaa ja resursseja, mutta sen jalkauttaminen organisaatioon jää vähemmälle huomiolle. Henkilöstö on strategian toimeenpanija. Miksi henkilöstö sitoutuisi strategiaan? Me pureudumme valmennuksessa siihen, miten strategia tuodaan arjen aidoiksi teoksi.

Kiirettä voi ja pitää johtaa. Ajanhallinta toteutetaan yksilötasolla, mutta sitä tukee organisaatio ja johto. Ajanhallintaa voi aina parantaa. Tehokas ja määrätietoinen ajanhallinta ja täsmällinen tavoitetekeminen parantavat tuloksia jopa kymmeniä prosentteja. Ajanhallinnan valmennuksessa varmistetaan fokus ja prioriteetit, kehitetään sekä tavoitteellista tekemistä että tehokasta ajankäyttöä.

Organisaation menestymisen edellytyksenä ovat selkeät strategiasta johdetut tavoitteet läpi organisaation. Valmennuksissa tavoite kirkastetaan strategiasta aina omiin jokapäiväisiin tekemisiin. Lisäksi tavoitteet johdetaan henkilökohtaiseksi strategiaksi, menestyssuunnitelmaksi.

Oletko tietoinen omasta johtamisasenteestasi? Tiedätkö omat vahvuutesi joukkojen johtajana ja osaatko hyödyntää niitä oikein? Harjoitusten ja keskustelujen avulla tunnistamme vaikuttimesi, motiivisi ja vahvuutesi sekä optimoimme itsensä johtamisen taitoja. Tämän jälkeen viemme henkilökohtaisen kehittämisen itsensä johtamisen tasolta organisaation johtamisen tasolle. Esihenkilön tärkein tehtävä on saada jokainen tiiminsä jäsen menestymään!

Viestintä, vuorovaikutus, asenne, motivaatio, motiivit ja mitä kaikkea. On paljon mihin ei voi vaikuttaa, mutta erityisen paljon myös sitä, mihin voi ja pitää vaikuttaa. Mitä tarkoittaa 360-ajattelu organisaatiossa? Oikeastaan sitä yksinkertaista ajatusta, joka jo monelle lapsena opetetaan: “Niin metsä vastaa kuin sinne huudat”. Miksi se unohtuu niin helposti aikuisten ihmisten organisaatioissa?

Onko välillä syytä käydä boksin ulkopuolella? Riittääkö elo mukavuusalueella? Onko tarpeellista kehittyä jatkuvasti? Tarvitseeko kokoajan pyrkiä eteenpäin? Onko kaikilla pakko olla tavoitteita? Valmennuksessa haastamme laajentamaan ja kehittämään omaa mukavuusaluetta sekä yksilönä että tiimin jäsenenä.

Miksi muutos on niin vaikeaa? Miksi kaiken tarvitsee aina muuttua? Muutos on pysyvää. Sitä on työpöydällämme aina, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Miten selvitä muutoksesta arjen turbulenssissa, miten pitää organisaatiossa vahva suorituskyky päällä vaikeidenkin muutosten aikana? Miten tunnistaa ja kehittää työntekijän ja organisaation resilienssiä?

esihenkilövalmennuksen hyödyt liiketoiminnalle:

kiinnostuitko esihenkilötyön kehittämisestä?

ota yhteyttä.

Noora Uitto

+358 45 618 1988

[email protected]

Emilia Rautiainen

+358 40 730 7076

[email protected]

Tilaa uutiskirje

Love it uutiskirje on sinulle, joka olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja johtamisestaTilaa nyt!

Tilaan uutiskirjeen
Hyväksyminen*

Miten panostan henkilöstööni vaikuttavasti vuoden loppukirissä?